אני מאשר לקבל חומרים פרסומיים מ"עולם אחר" לכתובת המייל שלי

תקנון החברה

אנו בחברת "עולם אחר" מתכננים את טיולינו על פי ניסיוננו והיכרותנו הרבה עם הארצות בהן אנו מטיילים ועושים הכל כדי שהטיולים יהיו מהנים ומוצלחים. ככלות הכל, מטרתנו היא שתבחרו לטייל עמנו גם בעתיד.
על המוניטין שלנו כחברה ואמינותנו כלפי המטיילים עמלנו שנים רבות ואנו שואפים להמשיך בדרך זו תמיד!
 
כללי
הכתוב להלן מיועד לסוכני נסיעות ולציבור הרחב, ויחול עפ"י העניין הן על סוכן הנסיעות והן על הלקוח המזמין (להלן: "הלקוח").
חברת "עולם אחר" (להלן: "החברה") המארגנת את הטיולים כפופה לתנאים של ספקים שונים בחו"ל, שבאמצעותם מזמינה החברה את השירותים, ולשירותים נוספים שאינם נמצאים בשליטתה הבלעדית של חברת "עולם אחר", כגון: זמני טיסה, תנאי חברות תעופה מקומיות וזרות, רישום יתר,  וכיוב'. שירותים אלה נתונים לשינויים הן ע"י הספקים והן ע"י "עולם אחר". תאריכים, מקומות הלינה ושירותים אחרים נתונים לשינוי ולשירות חילופי שיידרש, עקב נסיבות שלא בשליטתנו (לרבות ומבלי לגרוע: מזג אויר, מצב פוליטי, מגיפה, שביתות וכיוב'). חברת "עולם אחר" לא תהיה אחראית לכל מידע אלא אם נמסר/נשלח על ידה בכתב. בכל מקרה של סתירה או דעות יקבע האמור בתקנון זה. בתקופות חגים רשאים בתי המלון וחברת התעופה לגבות תוספת חג.

תנאי הרשמה
הרשמת מטייל לטיול על גבי טופס הרשמה כשהוא חתום (בין אם נעשתה באופן ישיר ע"י הלקוח ובין אם באמצעות סוכן נסיעות) או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול או בחלק ממנו, כמוה כהסכמה לכל התנאים המפורטים במסמך זה, כולל האמור בתוכנית הטיול למטייל (ר' להלן).
טופס הרשמה ייחתם על ידי כל צד מעוניין ויהווה אסמכתא לקבלת כל תנאי תקנון זה וכל הכתוב בטופס ובתוכנית הטיול.

סירוב לרישום
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת ההרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק את החלטתה בנדון. החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים והכל עפ"י שיקולו הבלעדי של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד למועד הפסקת ההשתתפות אלא אם תחויב החברה בדמי ביטול.
 
תכנית הטיול
תוכנית הטיול המפורסמת באתר ונשלחת ללקוח, כוללת מחירים ומידע עדכני ומפורט, נוסף לכתוב בתקנון. התנאים המפורטים בה, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין הצדדים ולכן על המטייל לוודא כי תוכנית הטיול מצויה בידיו. ניתן לקבל את תוכנית הטיול גם באמצעות סוכן הנסיעות או ישירות במשרדי "עולם אחר".

גודל והרכב הקבוצה
קיום הטיולים מותנה בהרשמה של מינימום מטיילים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאת הטיול, אם לא יירשמו עד למועד זה מינימום המטיילים הנדרש ששילמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה של ביטול כאמור, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה (ראה "החזרים") ולא תהיה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול.

מספר ימי הטיול
מספר זה כולל את יום העזיבה את הארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תוכנית סיורים. חשוב לשים לב ברכישת ביטוח נסיעות, כי יש לוודא שהביטוח הוא עבור כל ימי הטיול.

התשלום
  • עם ההרשמה לטיול יוסדר מלוא התשלום. את התשלום ניתן לחלק למספר תשלומים שווים ללא ריבית, ובלבד שסך התשלומים ייפרע עד למועד היציאה לטיול.
    התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר או אירו, מכירה להעברות והמחאות בבנק החברה, ביום התשלום. פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע.
  
תנאי ביטול

לצורך חישוב הימים, מועד ההרשמה לטיול יקבע על-פי תאריך שליחת טופס ההרשמה. ביטול העסקה יעשה על ידי המזמין בכתב. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המייל או הפקס במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

על מזמין המבטל את העסקה חלים תנאי הביטול של עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "החוק") כלהלן:

לפי חוק הגנת הצרכן לעסקת מכר מרחוק, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה, מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. במקרה זה ייגבו דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מהם.

במקרים בהם העסקה שבוטלה נעשתה בכרטיס אשראי, בנוסף לדמי הביטול, ייגבה תשלום עבור סליקת האשראי.

* תנאי ביטול אלה חלים על רכישת שירותי תיירות מספקים הכפופים לחוק הגנת הצרכן הישראלי.


דמי ביטול טיסה - לפי תנאי חברת התעופה לאחר כרטוס. בטיסת צ׳רטר - 100% דמי ביטול מרגע ההזמנה.

דמי ביטול עבור שירותי קרקע – ייגבו לפי תקנון חברת עולם אחר על פי הפירוט:

ממועד ההרשמה ועד 60 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול – ייגבו דמי טיפול על-סך 100 $ למטייל.

59-45 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול- ייגבו 15% מעלות שרותי הקרקע

44-30 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול- ייגבו 25% מעלות שרותי הקרקע

29-15 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול- ייגבו 50% מעלות שרותי הקרקע

14-8 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול- ייגבו 75% מעלות שרותי הקרקע

7 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול- ייגבו 100% מעלות הטיול.


החזרים
אין החזרים עבור שירותים בלתי מנוצלים. חברת "עולם אחר" לא תטפל בבקשות להחזרים, שהוגשו לה לאחר 45 יום ממועד הביטול. כל סכום ששילם המטייל והוא זכאי להשבתו, יוחזר לו בערכים דולרים על פי יום התשלום או על פי מועד ההשבה, לפי הנמוך. תנאי להחזר לנוסע הוא תעודת זיכוי של הספק בחו"ל.
בגין כל טיפול בהחזר יגבה סך של 30 דולר דמי טיפול.

מחירים
מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות ושירותי קרקע, המעודכנים לתאריך בו פורסמה תכנית הטיול ובהתאם לשערי החליפין של המטבעות במדינת היעד לשער הדולר. במקרה של העלאת תעריפי הטיסות ו/או שינוי שערי החליפין ו/או שינוי בשיעור המס המקומי, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל. מחיר הטיול לא כולל: מסמכים ואשרות כניסה, הוצאות אישיות, ארוחות ושתייה שאינם כלולים, ביטוחים מכל הסוגים, שינוי בתעריפי הטיסות, עדכוני דלק ומיסים, שירותי סבלות, תשר, טיסה שלא במסגרת הקבוצתית או עקב מצב חירום של נוסע, תוספת חדר ליחיד, כל נזק במהלך הטיול.

טיסות
לחברת "עולם אחר" אין כל שליטה על לוח הטיסות של חברות התעופה, לוחות הזמנים, נתיבי הטיסה, חניות ביניים, רישום יתר או סוג המטוס. הודעה על שינוי בטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר, ו"עולם אחר" לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה משינוי בתנאי הטיסה בהתראה קצרה כאמור. כמו כן, עלולים להיות שינויים במחירי הטיסות. כל תוספת במחיר הטיסות תחול על המטייל.

לינה
הקצאת החדרים בבתי המלון נעשית ע"י הנהלות בתי המלון ול"עולם אחר" אין שליטה על קומת החדר, מיקומו או באיזה אגף הוא נמצא. יובהר כי דירוג המלונות משתנה ממדינה למדינה, ועל כן אין להשוות בין דירוג המלונות ממדינה למדינה.
חדרים זוגיים - בחלק מבתי המלון סידור החדר מבוסס על 2 מיטות נפרדות ובחלק אחר מיטה זוגית.
חדר לשלושה - משמעו חדר זוגי שהוכנסה בו מיטה נוספת או ספה או מיטה מתקפלת.
חדר ליחיד - בחלק מהמקרים, הינו חדר קטן מחדר זוגי.
יודגש כי "עולם אחר" אינה יכולה להבטיח את אופן סידור המיטות בחדרים. כן יובהר כי "עולם אחר" אינה מתחייבת להימצאות אמבטיה בחדר המלון.
"עולם אחר" תשתדל לספק אוכל כשר לבקשת המטייל, במידת האפשר, ואולם היא אינה מתחייבת כי יהיה בידה לספק אוכל כשר, והיא לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מאי אספקת אוכל כשר כאמור.

חדר ליחיד
מטייל יחיד הנרשם לטיול, יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר.
נרשמים בודדים, שאינם ממעוניינים בחדר ליחיד, יודיעו זאת בעת ההרשמה. "עולם אחר" תעשה כל מאמץ על מנת לשבצם בחדר עם מטייל נוסף. במידה והדבר לא יעלה בידה, יחויב המטייל בתוספת ליחיד.
מטייל מעשן, שנרשם כמטייל יחיד, מתחייב להימנע מעישון בחדר בכל מהלך הטיול במידה ויצורף לחדרו מטייל שאינו מעשן.

עישון
בזמן הנסיעה לא יותר עישון. תערכנה הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.

קבלת ופינוי חדרים
ברוב העולם, נהוגה קבלת בחדרים החל מהשעה 14:00 ופינוים עד השעה 12:00 (אלא אם נקבע אחרת). קבלת או פינוי החדרים בפועל, אינו תואם בהכרח את שעות הטיסות ואין אנו יכולים להבטיח קבלה או פינוי חדרים שונים מאלה הנהוגים במלון ביעד.

דרכון ואשרת כניסה
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לשישה חודשים ממועד היציאה לטיול לפחות. הוצאת/הארכת תוקף הדרכון הינה באחריות המטייל בלבד. כמו כן יש לוודא כי יש בדרכון לפחות 3 דפים ריקים. לחלק מהמדינות יש צורך באשרות כניסה. הוצאת האשרות הינה באחריות סוכן הנסיעות או הלקוח, אלא אם צוין אחרת בתוכנית הטיול המעודכנת. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות ממשלות אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.

מסלול הטיול
מובהר בזאת כי לוח הזמנים ומסלול הטיול אשר נקבעו לטיולים מאורגנים עלולים להשתנות ואף להתבטל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מדריך הטיול, בגלל סיבות שונות כגון התנאים בשטח, הנחיית השלטונות, שינויי מזג אויר, כוח עליון וכיוב'. המטייל מוותר בזאת על טענה כלשהי כלפי "עולם אחר". מדריך הטיול יכול להתחלף ברגע האחרון עקב נסיבות שלחברה אין עליהן שליטה, אין זו אחריות החברה ואין זה עילה לביטול הטיול.

מסים היטלים, אגרות
כל שינוי במיסים, היטלים ו/ או אגרות יגרום לשינוי במחיר לנוסע בנוסף למחיר המופיע בתוכנית הטיול.

אחריות
"עולם אחר" קשורה בהסכמים עם ספקי שירותים, רשתות בתי מלון, וחברות אחרות, "עולם אחר" מפרסמת את בתי המלון, דרגותיהם מיקומם, אופיים והשירותים המוצעים בהם עפ"י פרסומיהם. "עולם אחר" לא תהיה אחראית בשום אופן לגבי רמת בתי המלון, הדרגה המפורסמת, מיקום טיב השרות ורמתו, ניקיון המלון וכו'...

ביטוח
התשלום עבור הטיול אינו כולל תשלום עבור ביטוח מכל סוג שהוא, לרבות מפני נזקי גוף ו/או רכוש. באחריות המטייל לדאוג לבטח את עצמו בביטוח מתאים בהתחשב באופי הטיול ובכל הסיכונים הרלוונטיים. יש להפעיל את הביטוח לפני מועד היציאה לטיול עבור כל ימי הטיול (ר' לעיל). באפשרות המזמין לרכוש מראש מחברת ביטוח, ביטוח נסיעה שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה מכל סיבה שהיא עד למועד היציאה בהתאם לתנאי הפוליסה. במידה ומטייל יבטל טיול בסמוך למועד היציאה, גם מסיבה רפואית מוצדקת שלו ו/או של מי מבין בני משפחתו, תחול עליו מלוא האחריות, גם אם לא ערך ביטוח ביטול נסיעה.

חילוקי דעות
מוסכם בזאת כי כל תביעה או טענה כנגד המארגנים ללא יוצא מן הכלל תהיה בסמכות השיפוט של בית המשפט בתל אביב ושלו בלבד. תלונות תתקבלנה אך ורק עד 30 יום מסיום הטיול.

הסכמה
עצם הזמנת השרות ע"י סוכן הנסיעות או הלקוח, מהווה הסכמה לכל התנאים, סעיפי האחריות וההוראות האמורים לעיל. כמו כן הסכמה כי פרטי הקשר שנמסרו בעת ההרשמה ישמשו גם לצורכי שליחת תוכן שרותי ושיווקי במייל או במסרון (ניתן לבטל את קבלת המייל או המסרון בכל שלב).

ארגון וביצוע
תוכניות הטיולים המופיעים באתר זה מאורגנות ע"י "עולם אחר".


ט.ל.ח

שלח אלינו טופס צור קשר ונחזור אליך בהקדם. או התקשר לטלפון: 1-700-708-999

*שדות חובה