אני מאשר לקבל חומרים פרסומיים מ"עולם אחר" לכתובת המייל שלי

תנאים ואחריות

תנאים, אחריות והוראות כלליות - עולם אחר

אנו מתכננים את טיולינו על פי ניסיוננו והיכרותנו הרבה עם הארצות בהן אנו מטיילים ועושים הכל על מנת שהטיולים יהיו מהנים ומוצלחים, ככלות הכל מטרתנו היא שתטיילו עמנו פעמים רבות.
על המוניטין שלנו כחברה ואמינותנו כלפי המטיילים עמלנו שנים רבות ואנו מעונינים להמשיך בדרך זו תמיד!
 
כללי
הכתוב להלן מיועד לסוכני נסיעות ולציבור הרחב, ויחול עפ"י העניין הן על סוכן הנסיעות והן על המזמין.
חב' עולם-אחר המארגנת את הטיולים כפופה לתנאים של ספקים שונים בחו"ל שבאמצעותם מזמינה החברה את השירותים, ולשירותים נוספים שאינם נמצאים בשליטתה הבלעדית של חב' עולם-אחר, כגון: זמני טיסה, תנאי חברות תעופה מקומיות וזרות וכיוב'. שירותים אלה נתונים לשינויים הן ע"י הספקים והן ע"י עולם-אחר. תאריכים, מקומות האכסון ושירותים אחרים נתונים לשינוי ולשרות חילופי שיידרש, עקב נסיבות שלא בשליטתנו (לרבות ומבלי לגרוע: מזג אויר, מצב פוליטי, שביתות וכיוב'). חב' עולם-אחר לא תהיה אחראית לכל מידע אלא אם נמסר/נשלח על ידה בכתב. בכל מקרה של סתירה או דעות יקבע האמור בחוברת זו. בתקופות חגים רשאים בתי המלון וחב' התעופה לגבות תוספת חג.
 
תנאי הרשמה
הרשמת מטייל לטיול (בין אם נעשתה באופן ישיר ובין אם באמצעות סוכן נסיעות) או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול או בחלק ממנו כמוה כהסכמה לכל התנאים המפורטים לעיל כולל האמור בדף המידע למטייל (ר' להלן) ובמחירון המצורף לחוברת.
 
סירוב לרישום
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת ההרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק את החלטתה בנדון. החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים והכל ע"פ שיקולו הבלעדי של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד למועד הפסקת ההשתתפות אלא אם כן תחויב החברה בדמי ביטול.
 
דף מידע
דף המידע והמחירון כוללים אינפורמציה עדכנית ומפורטת בנוסף לכתוב בחוברת. התנאים המפורטים בהם הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין הצדדים ולכן על המטייל לוודא כי דף המידע והמחירון מצויים בידיו. ניתן לקבל את הדף והמחירון באמצעות סוכן הנסיעות או באמצעות משרדי עולם אחר.

גודל והרכב הקבוצה
קיום הטיולים מותנה בהרשמה של מינימום מטיילים המפורט בדף המידע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול, עד 15 יום לפני יציאת הטיול, אם לא יירשמו עד למועד זה מינימום המטיילים הנדרש ואלה ישלמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה של ביטול כאמור, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה, בערכים דולרים, אך לא תהיה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול.
 
מספר ימי הטיול
מספר זה כולל את יום העזיבה את הארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים.
 
התשלום
  • בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה ע"פ המפורט למטה.
    גובה המקדמה:

* בטיולים שמחירם עד $4,000 למטייל סכום המקדמה הוא $600 למטייל.

* בטיולים שמחירם מ-$4,001 למטייל סכום המקדמה הוא $1,000 למטייל.

* המקדמה תשולם במזומן (חיוב בעת ההרשמה, ללא דחיות או תשלומים).

* יתרת התשלום תשולם עד 45 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול.

הערה: בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו (€), סכום המקדמה ישולם באירו.

למשלמים עד 45 יום לפני יציאת הטיול תינתן האפשרות לשלם בשלושה תשלומים שווים.
התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר או אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום, פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע.
  
החזרים
אין החזרים עבור שירותים בלתי מנוצלים. חב' עולם-אחר לא תטפל בבקשות להחזרים שהוגשו לה לאחר 45 יום ממועד הביטול. כל סכום ששילם המטייל והוא זכאי להשבתו, יוחזר לו בערכים דולרים על פי יום התשלום או על פי מועד ההשבה, לפי הנמוך.
תנאי להחזר לנוסע הוא תעודת זיכוי של הספק בחו"ל. בגין כל טיפול בהחזר יגבה הסך של 20 דולר דמי טיפול.
 
מחירים
מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות וסידורי קרקע המעודכנים לתאריך בו פורסם. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חב' התעופה נכון לתאריך זה. מחיר סידורי הקרקע מבוסס, בין השאר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת שער הדולר. במקרה של העלאת תעריפי הטיסות ו/או שינוי שערי החליפין שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל.
 
טיסות
לחברת עולם-אחר אין כל שליטה על לוח הטיסות של חברות התעופה, לוח זמנים נתיבי הטיסה, חניות וסוג המטוס. במהלך החגים עלולים לחול שינויים בלוח הזמנים. תוספות למחיר בגין שינויים מסוג זה יחולו על המטיילים. הודעה על שינוי בטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר, ועולם אחר לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה משינוי בתנאי הטיסה בהתראה קצרה כאמור .
 
אכסון
הקצאת החדרים בבתי המלון נעשית ע"י הנהלות בתי המלון ולעולם-אחר אין שליטה על קומת החדר, מיקומו או באיזה אגף הוא נמצא. יובהר כי דירוג המלונות משתנה ממדינה למדינה, ועל כן אין להשוות בין דירוג המלונות ממדינה למדינה. חדרים זוגיים - בחלק מבתי המלון סידור החדר מבוסס על 2 מיטות נפרדות ובחלק אחר מיטה זוגית. יודגש כי עולם-אחר אינה יכולה להבטיח את סוג סידור המיטות בחדרים. חדר ליחיד, ברוב המקרים, הינו חדר קטן מחדר זוגי, חדר ל-3 משמעו חדר זוגי שהוכנסה בו מיטה נוספת או ספה או מיטה מתקפלת. עולם-אחר אינה מתחייבת לחדר גדול יותר, מטבע הדברים חדר ל-3 הוא פחות נוח. יובהר כי עולם-אחר אינה מתחייבת שהמיטה השלישית תהיה אחרת מספה או מיטה מתקפלת. כן יובהר כי עולם אחר אינה מתחייבת להימצאות אמבטיה בחדר המלון.
עולם אחר תשתדל לספק אוכל כשר לבקשת המטייל, במידת האפשר, ואולם היא אינה מתחייבת כי יהיה בידה לספק אוכל כשר כאמור, והיא לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מאי הספקת אוכל כשר כאמור.
 
חדר ליחיד
נרשמים בודדים שאינם מעונינים בחדר ליחיד יודיעו זאת בעת ההרשמה. עולם-אחר תעשה כל מאמץ על מנת לשבצם בחדר עם נרשם נוסף. במידה והדבר לא יעלה בידה, יחוייב המטייל בתוספת ליחיד. מטייל שנרשם כבודד והינו מעשן, ואשר יצורף לחדרו מטייל שאינו מעשן- מתחייב להימנע מעישון בחדר בכל מהלך הטיול. באם יסרב מראש לשיבוץ כאמור, יידרש לשלם תוספת ליחיד בחדר.
 
עישון
בזמן הנסיעה לא יותר עישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים.
 
קליטה ופינוי חדרים
כנהוג בכל העולם קליטה בחדרים החל מהשעה 14:00, פינוי החדרים עד השעה 12:00 (אלא אם נקבע אחרת). קליטה או פינוי החדרים אינו תואם בהכרח את שעות הטיסות ואין אנו יכולים להבטיח קליטה או פינוי חדרים שונים מאלה הנזכרים לעיל.
 
דרכון ואשרת כניסה
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה ממועד היציאה לטיול לפחות. הוצאת/הארכת הדרכון הינה באחריות המטייל בלבד. לחלק מהמדינות יש צורך להצטייד באשרות כניסה. הוצאת האשרות הינה באחריות סוכן הנסיעות אלא אם צוין אחרת בחוברת או בדף המידע המעודכן לטיול. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות ממשלות אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.
 
מסלול הטיול
מובהר בזאת כי לוח הזמנים אשר נקבע לטיולים מאורגנים הינו טנטטיבי בלבד, ועשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מדריך הטיולים, בהתאם לשיקולים שונים כגון התנאים בשטח, בקשות ספציפיות מטעם המטיילים לשינוי המסלול וכיוב'. המטייל מוותר בזאת על טענה כלשהי כלפי עולם אחר בקשר עם שינוי לוח הזמנים כאמור.

מסים היטלים, אגרות
כל שינוי במסים, היטלים ו/ או אגרות יגרום לשינוי במחיר לנוסע בנוסף למחיר המופיע בחוברת.
 
אחריות
עולם-אחר קשורה בהסכמים עם ספקי שירותים, רשתות בתי מלון, וחברות אחרות, עולם-אחר מפרסמת את בתי המלון, דרגותיהם מיקומם, אופיים והשירותים המוצעים בהם עפ"י פרסומיהם. עולם-אחר לא תהיה אחראית בשום אופן לגבי רמת בתי המלון, הדרגה המפורסמת, מיקום טיב השרות ורמתו, ניקיון המלון וכו'...
 
ביטוח
מובהר בזאת כי התשלום עבור הטיול אינו כולל תשלום עבור ביטוח מפני נזקי גוף ו/או רכוש. באחריות המטייל לדאוג לבטח את עצמו בביטוח מתאים בהתחשב באופי הטיול ובכל הסיכונים הרלוונטיים.
 
חילוקי דעות
מוסכם בזאת כי כל תביעה או טענה כנגד המארגנים ללא יוצא מן הכלל תימסר להכרעת בורר מוסכם בין הנוסעים למארגנים. הבורר יהיה קשור לכל התנאים והמידע שבחוברת זו ולהוראות חוק הבוררות. בהעדר הסכמה לגבי בחירת הבורר יקבע זה ע"י בית המשפט ומוסכם בזאת שסומכות השיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים נתונה לבית המשפט בבאר שבע ולו בלבד. תלונות תתקבלנה אך ורק עד 30 יום מסיום הטיול.
 
הסכמה
עצם הזמנת השרות ע"י הסוכן מהווה הסכמת הסוכן והנוסע לכל התנאים, סעיפי האחריות וההוראות האמורים לעיל.
 
ארגון וביצוע
החבילות המופיעות באתר זה מאורגנות ע"י עולם-אחר.
ט.ל.ח
 


שלח אלינו טופס צור קשר ונחזור אליך בהקדם. או התקשר לטלפון: 1-700-708-999

*שדות חובה